Usnesení rady ze dne 18. 4. 2007 č. 217

ke stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jeseniova 96/2400, Praha 3

Rada městské části

I.         s t a n o v u j e

plat řediteli příspěvkové organizace Základní škola Jeseniova 96/2400, Praha 3 panu Mgr. Jiřímu Lébrovi s účinností od 1. 4. 2007 dle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. příspěvkové organizaci

            1.1. zajistit vyplácení platu ředitele organizace

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části