Usnesení rady ze dne 18. 4. 2007 č. 216

k žádostem bytových družstev o poskytnutí zpětného čerpání z Fondupro podporu údržby privatizovaných obytných domů

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

s poskytnutím zpětného čerpání bytovému družstvu v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 76 000 Kč z Fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

II.        d o p o r u č u j e

            Zastupitelstvu městské části

            schválit

podle přílohy č. 1 tohoto usnesení poskytnutí zpětného čerpání z Fondu
pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části