Usnesení rady ze dne 18. 4. 2007 č. 214

k pověření SKM Praha 3, a.s. zastupováním Městské části Praha 3na 6. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Kunešova 2648-2653, Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

pozvánku na 6. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Kunešova 2648-2653, Praha 3 ze dne 10. 4. 2007, která je přílohou tohoto usnesení

II.        p o v ě ř u j e

            1. SKM Praha 3, a.s.

1.1. zastupováním Městské části Praha 3 na 6. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Kunešova 2648-2653, Praha 3, konaného dne
20. 4. 2007 od 18,00 hodin v areálu DDM – Na Balkáně 100, 130 00 Praha 3

III.      u k l á d á

            1. SKM Praha 3, a.s.

            1.1. hlasovat ve věci dle znalosti situace

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části