Usnesení rady ze dne 18. 4. 2007 č. 213

k darovací smlouvě na dodávku a montáž 100 ks vnitřních žaluzií do objektu Olšanská 7

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

s uzavřením darovací smlouvy mezi GEOSAN GROUP a.s. a Městskou částí Praha 3 na dodávku a montáž 100 ks vnitřních žaluzií do oken ordinací lékařů směr ulice Pitterova objektu Olšanská 7, jež je součástí tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. podepsat darovací smlouvu mezu GEOSAN GROUP a.s. a Městskou částí Praha 3

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části