Usnesení rady ze dne 18. 4. 2007 č. 209

k prodeji pozemku parc. č. 2957/2 v k. ú. Vinohrady pod stavbou trafostanice TS 4730 do vlastnictví PREdistribuce, a. s., IČ 27376516

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

-         usnesení Rady městské části č. 49 ze dne 7. 2. 2007 o záměru, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení

-         žádost PREdistribuce, a.s. o prodej, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení

II.        d o p o r u č u j e

            Zastupitelstvu městské části

            schválit

prodej pozemku parc. č. 2957/2 o výměře 110 m2 v k. ú. Vinohrady
pod stavbou trafostanice TS 4730 do vlastnictví PREdistribuce, a.s.,
IČ 27376516, za kupní cenu stanovenou dle cenové mapy nejblíže přilehlého pozemku v celkové výši 852 500 Kč

III.      u k l á d á

            1. Mgr. J. Šmídovi, zástupci starosty

            1.1. předložit tento materiál Zastupitelstvu městské části k projednání

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části