Usnesení rady ze dne 18. 4. 2007 č. 208

k návrhu kupní smlouvy o převodu vlastnictví k pozemkům parc. č. 3566/4, 3566/5, 3566/18 a 3566/23 v k. ú. Žižkov, pro Družstvo Parkoviště Jilmová, IČ 27595366, za kupní cenu stanovenou dohodu ve výši 858 660 Kč

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

usnesení Zastupitelstva městské části č. 21 ze dne 21. 2. 2007, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví k pozemkům parc. č. 3566/4, 3566/5, 3566/18 a 3566/23 v k. ú. Žižkov, pro Družstvo Parkoviště Jilmová, IČ 27595366, za kupní cenu stanovenou dohodu ve výši 858 660 Kč, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení

III.      u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. podepsat výše citovanou kupní smlouvu

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části