Usnesení rady ze dne 18.7.2007 č. 423

k zajištění prodeje parkovacích karet v rámci zavedení Zóny placeného stání na území MČ Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e  n a  v ě d o m í

1.       informaci o postupu realizace zajištění prodeje parkovacích karet v rámci zavedení Zóny placeného stání na území MČ Praha 3

2.       orientační rozpočet uvedený v příloze tohoto usnesení

II.        s c h v a  l u j e

1. objednání obytných kontejnerů včetně příslušenství od firmy PEGAS CONTAINER s. r. o.

2. objednání brigádníků – studentů pro zajištění prodeje prostřednictvím  firmy „ AGENTURA STUDENT“

3. zajištění programu od firmy GORDIC spol. s r. o. – aplikace GINIS k zajištění tisku parkovacích karet a účetních operací

III.     u k l á d á

            1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty

1.1.      objednávat služby k zajištění prodeje parkovacích karet v rámci     zavedení  Zóny placeného stání na území  MČ Praha 3 do výše  předloženého orientačního rozpočtu

1.2.      podepisovat za MČ Praha 3 po konzultaci s AK Veselý a spol. objednávky a smlouvy související s realizací prodeje parkovacích karet v rámci zavedení Zóny placeného stání  na území MČ Praha 3

1.3.        informovat RMČ o realizaci tohoto usnesení

Zdeněk  L o c h m a n     Milena  K o z u m p l í k o v á
  zástupce starosty           starostka městské části