Usnesení rady ze dne 18.7.2007 č. 422

k pronájmu pozemku parc. č. 167/3 v k. ú. Žižkov, pro firmu PREdistribuce, a. s., IČ 27376516

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

-         usnesení Rady městské části č. 383 ze dne 27.6.2007 o záměru, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení

-         žádost společnosti PREdistribuce, a. s., IČ 27376516, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

pronájem pozemku parc. č. 167/3 o výměře 67 m2 pod trafostanicí TS 2445, vše v k. ú. Žižkov, pro firmu PREdistribuce, a. s., IČ 27376516, na dobu neurčitou a za nájemné ve výši 5.695 Kč/rok, včetně DPH

III.      u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. podepsat nájemní smlouvu schválenou Radou městské části

Zdeněk  L o c h m a n     Milena  K o z u m p l í k o v á
  zástupce starosty           starostka městské části