Usnesení rady ze dne 18.7.2007 č. 421

k úpravě rozpočtu roku 2007

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2007 o přijaté účelové transféry poskytnuté prostřednictvím usnesení Rady, resp. Zastupitelstva hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.    úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2007 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. vedoucímu OE

            1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Zdeněk  L o c h m a n     Milena  K o z u m p l í k o v á
  zástupce starosty           starostka městské části