Usnesení rady ze dne 18.7.2007 č. 420

ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek Zateplení fasády a výměna oken v ZŠ K Lučinám

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku  Zateplení fasády a výměna oken v ZŠ K Lučinám, jež je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

            výběr nejvýhodnější nabídky firmy:

            1. BUILD-MONT, s. r. o., Spiritka 3/3214, 150 00 Praha 5

III.      u k l á d á

            1.   Josefu Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek

1.1. oznámit rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky zúčastněným firmám

Zdeněk  L o c h m a n     Milena  K o z u m p l í k o v á
  zástupce starosty           starostka městské části