Usnesení rady ze dne 18.7.2007 č. 419

k veřejné zakázce Přístavba školní kuchyně základní školy Pražačka, Nad Ohradou 25/1700, Praha 3 - oznámení zadávacího řízení

Rada městské části

I.                    s o u h l a s í

1.      se zadáním veřejné zakázky Přístavba školní kuchyně základní školy Pražačka v otevřeném zadávacím řízení

2.      s kritériem pro zadání veřejné zakázky – nejnižší nabídková cena

3.      s požadavky na splnění kvalifikace – základní kvalifikační předpoklady dle § 53, profesní kvalifikační předpoklady dle § 54, ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 odst.1 písm. a) – min. 10 mil. Kč, b),c) za poslední 2 účetní období, technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst.3 písm. a) nad 5 mil. Kč, c) s autorizací v oboru stavebním, d) ISO 9001:2001,e),f)

4.      s požadavkem zadavatele na poskytnutí jistoty ve výši 500 000,- Kč

5.      že součástí zadávací dokumentace bude návrh smlouvy vypracovaný AK Veselý a spol.

II.                 j m e n u j e

hodnotící komisi v tomto složení: (členové, náhradníci):

1. Lochman Zdeněk, 1. Matušek Jiří Mgr.

2. Šmíd Jan Mgr., 2. Reisiegel Daniel Ing.

3. Benda Martin Mgr., 3. Fišer Petr Ing.

4. Fikar Zdeněk Ing.arch., 4. Louša Jiří Ing.

5. Kotal Lumír, 5. Hurda Pavel          

III.               u k l á d á

1.      J.Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek

1.1. uveřejnit zákonem stanovené údaje a informace prostřednictvím informačního systému

1.2. oznámit jmenovaným členům hodnotící komise jejich jmenování, datum a čas  konání komise

Zdeněk  L o c h m a n     Milena  K o z u m p l í k o v á
  zástupce starosty           starostka městské části