Usnesení rady ze dne 18.7.2007 č. 417

k rekonstrukci zasedací místnosti pro jednání  Rady městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í 

      předložené materiály ke koncepci rekonstrukce zasedací místnosti Rady městské části, které zpracovat M.A. Václav Hofmeister, ze dne 11.5.2007

II.        s c h v a l u j e

návrh ke koncepci rekonstrukce zasedací místnosti Rady městské části, uvedený v příloze tohoto usnesení

III.      u k l á d á

1. vedoucímu OTSMI

1.1. zajistit realizaci rekonstrukce zasedací místnosti Rady městské části

Zdeněk  L o c h m a n     Milena  K o z u m p l í k o v á
  zástupce starosty           starostka městské části