Usnesení rady ze dne 27.6.2007 č. 385

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            zápis č. 13 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 20.6.2007

II.        s c h v a l u j e

doporučení bytové komise Rady městské části

1.  žádosti o prodloužení doby nájmu, resp. uzavření nájemní smlouvy
 na dobu neurčitou

2.  přidělení bytu

3.  žádosti cizinců se statutem uprchlíka

4.  společný nájem, privatizace a prodej bytů

5.  žádosti o byt

6.  splátkové dohody na dlužné nájemné

7.  vyklizení bytu

8.  žádost o sloučení bytu

9.  různé

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části