Usnesení rady ze dne 27.6.2007 č. 383

k záměru dlouhodobého pronájmu pozemku parc. č. 167/3 v k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

            záměr dlouhodobého pronájmu pozemku parc. č. 167/3 v k. ú. Žižkov

II.        u k l á d á

            1. vedoucí OOS

1.1. zveřejnit záměr dlouhodobého pronájmu na úřední desce ve smyslu § 36 zák. č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části