Usnesení rady ze dne 27.6.2007 č. 382

k zakoupení uměleckého díla autora Michaela Wolgemuta

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

doporučení kulturní komise ze dne 26.6.2007 k zakoupení obrazu autora Michaela Wolgemuta

II.        s o u h l a s í

s koupí obrazu autora Michaela Wolgemuta, kolorovaný dřevoryt Prahy z roku 1493, po obdržení znaleckého posudku

III.      u k l á d á

            1. vedoucímu OK

            1.1. realizovat usnesení

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části