Usnesení rady ze dne 27.6.2007 č. 380

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, Na Balkáně 74/2590

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3,¨Na Balkáně 74/2590 ve výši 35.000 Kč na pokrytí nákladů na nákup kombinovaného sporáku do školní kuchyně

II.        u k l á d á

1. ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, Na Balkáně 74/2590

1.1.  převést schválené finanční prostředky, tj. 35.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části