Usnesení rady ze dne 27.6.2007 č. 379

k úpravě rozpočtu roku 2007

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2007 o přijaté účelové transfery poskytnuté prostřednictvím usnesení Rady, resp. Zastupitelstva hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.    úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2007 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

3.    rozpisy neinvestičních příspěvků dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. vedoucímu OE

            1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

            2. vedoucímu OŠ

            2.1. podepsat příslušné platební poukazy dle bodu I.3. tohoto usnesení

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části