Usnesení rady ze dne 27.6.2007 č. 378

k navýšení kapacity Mateřské školy Praha 3, Buková 26/2518

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

žádost ředitelky Mateřské školy Buková, Vlastimily Vrabcové, která je přílohou tohoto usnesení

II.        s o u h l a s í

s navýšením kapacity mateřské školy Praha 3, Buková 26/2518 ze 40 dětí na 48 dětí

III.      u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. podepsat žádost o navýšení kapacity MŠ Buková

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části