Usnesení rady ze dne 27.6.2007 č. 376

k výsledkům čtvrté části hodnocení škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

závěrečný protokol hodnocení mateřských a základních škol, uvedený v příloze tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

výsledky hodnocení mateřských a základních škol, dle přílohy tohoto usnesení

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části