Usnesení rady ze dne 21. 3. 2007 č. 154

k poskytnutí peněžitého daru z Fondu starosty

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

poskytnutí peněžitého daru z Fondu starosty ve výši 13 000 Kč organizaci Český svaz bojovníků za svobodu, se sídlem Legerova 22, Praha 2, za účelem  nákupu věnců a dále ozvučení pro vzpomínkové setkání občanů Prahy 3 a školní mládeže na Pražačce

II.        u k l á d á

            1. vedoucímu OE

            1.1. zajistit realizaci tohoto usnesení

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části