Usnesení rady ze dne 21. 3. 2007 č. 151

k zakoupení uměleckého díla od autora Zdeňka Blažka s názvem „Za humny“ v ceně 15 000 Kč

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

doporučení Odboru kultury k zakoupení obrazu autora Zdeňka Blažka s názvem „Za humny“ v ceně 15 000 Kč od firmy Strnad Petr, Armádní 501, Milovice 289 23, IČ 68993404 s provozovnou Antikva Nova, Moskevská 13, Praha 10

II.        s o u h l a s í

s koupí obrazu autora Zdeňka Blažka s názvem „Za humny“ v ceně 15 000 Kč od firmy Strnad Petr, Armádní 501, Milovice 289 23,
IČ 68993404 s provozovnou Antikva Nova, Moskevská 13, Praha 10 po kladném vyjádření kulturní komise dne 26. 3. 2007

III.      u k l á d á

            1. vedoucímu OK

            1.1. realizovat usnesení

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části