Usnesení rady ze dne 21. 3. 2007 č. 150

k revokaci usnesení Rady městské části č. 82 ze dne 14. února 2007 k darům z Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3

Rada městské části

I.         r e v o k u j e

usnesení Rady městské části č. 82 ze dne 14. února 2007 k darům z Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3 – v tabulce, která je přílohou usnesení pod pořadovým číslem 38. se doplňuje řádek chybějícího subjektu pod názvem „Inventura“ včetně předpokládaného projektu „Normální festival 2007“ a finanční částky ve výši 50 tisíc korun. Celková finanční částka všech obdarovaných subjektů zůstává stejná.

II.        u k l á d á

            1. vedoucímu OE

            1.1. realizovat usnesení¨

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části