Usnesení rady ze dne 21. 3. 2007 č. 149

k úpravě rozpočtu roku 2007

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2007 o přijaté účelové neinvestiční dotace poskytnuté prostřednictvím usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. vedoucímu OE

            1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části