Usnesení rady ze dne 21. 3. 2007 č. 148

k přijetí účelově určeného daru od společnosti FILM MAKERS s.r.o.

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

přijetí daru od společnosti FILM MAKERS s.r.o. ve výši 50 tis. Kč účelově určeného na kulturní účely nebo účely prezentace Městské části Praha 3
ve smyslu darovací smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. podepsat příslušnou darovací smlouvu

            2. vedoucímu OE

            2.1. zajistit finanční náležitosti převzetí daru

            2.2. předložit návrh usnesení na úpravu rozpočtu

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části