Usnesení rady ze dne 21. 3. 2007 č. 147

k záměru prodeje pozemků parc. č. 2931/326 a 2931/328 v k. ú. Žižkov, vzniklých dle geometrického plánu č. 1648-68/2005

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků parc. č. 2931/326 a 2931/328 v k. ú. Žižkov, vzniklých dle geometrického plánu č. 1648-68/2005

II.        u k l á d á

            1. vedoucí OOS

1.1. zveřejnit záměr na úřední desce dle ustanovení § 36 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části