Usnesení rady ze dne 27. 9. 2006 č. 597

k Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 005118-000-00 ze dne 16. 3. 2004 uzavřené mezi Městskou částí Praha 3 a T-Mobile Czech Republic a. s.

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

            Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 005118-000-00 ze dne 16. 3. 2004 uzavřené mezi Městskou částí Praha 3 a T-Mobile Czech Republic a. s., který je přílohou tohoto usnesení

II.        u k l á d á

1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat výše citovaný Dodatek

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části