Usnesení rady ze dne 27. 9. 2006 č. 596

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního v rámci hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, Jeseniova 4, 6

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního v rámci hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, Jeseniova 4, 6 ve výši 200 000 Kč z důvodu finančního krytí nepředvídatelných oprav oken a podlahové krytiny

II.        u k l á d á

            1. ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, Jeseniova 4,6

1.1. převést schválené finanční prostředky, tj. 200 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části