Usnesení rady ze dne 27. 9. 2006 č. 595

k úpravě rozpočtu roku 2006

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2006 prostřednictvím usnesení Rady, resp. Zastupitelstva hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2006 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

III.      u k l á d á

            1. vedoucímu OE

            1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. a II. tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části