Usnesení rady ze dne 15. 2. 2006 č. 99

k návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřizování, provozování, údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě pod označením „Přeložka telekomunikačních kabelů v Praze 3, U Stadionu, Porterova, Olšanská a U Zásobní zahrady, P-1082/04“ k tíži pozemků parc. č. 4268/4, 4268/9, 4229/1, 4229/2, 4223/5, 4224/2 a 4223/2 v k. ú. Žižkov a k tíži budovy čp. 2666 na pozemku parc. č. 4268/9 v k. ú. Žižkov ve prospěch budoucího oprávněného – ČESKÝ TELECOM, a. s. z důvodu umístění stavby „Sportovní klubové zařízení – Central Park Praha“, jejímž investorem je CP Praha s. r. o.

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřizování, provozování, údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě pod označením „Přeložka telekomunikačních kabelů v Praze 3, U Stadionu, Porterova, Olšanská a U Zásobní zahrady, P-1082/04“ k tíži pozemků parc. č. 4268/4, 4268/9, 4229/1, 4229/2, 4223/5, 4224/2 a 4223/2 v k. ú. Žižkov a k tíži budovy čp. 2666 na pozemku parc. č. 4268/9 v k. ú. Žižkov ve prospěch budoucího oprávněného – ČESKÝ TELECOM, a. s. z důvodu umístění stavby „Sportovní klubové zařízení – Central Park Praha“, jejímž investorem je CP Praha s. r. o., který je přílohou tohoto usnesení

II.        u k l á d á

1. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat výše citovanou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části