Usnesení rady ze dne 15. 2. 2006 č. 97

k prioritnímu přidělení bytů strážníkům OŘ Městské policie Praha 3 v roce 2006

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

            žádost o přidělení bytů strážníkům OŘ Městské policie Praha 3

 

 

II.        s o u h l a s í

 

s uzavřením nájemních smluv s těmito žadateli, navrženými Obvodním ředitelstvím Městské policie Praha 3

-     XXXXXXXXX

-     XXXXXXXXX

-     XXXXXXXXX

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. vedoucí OBNP

            1.1. realizovat usnesení dle bodu II.

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části