Usnesení rady ze dne 25. 10. 2006 č. 663

k úpravě provozních hodin pohotovostní služby lékárny Olšanská 7, Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            žádost firmy Multienergo, a. s., která je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

            úpravu provozních hodin pohotovostní služby lékárny Olšanská 7, Praha 3

III.      u k l á d á

            1. starostovi městské části

            1.1. podepsat dodatek nájemní smlouvy

IV.       k o n s t a t u j e ,

že v paláci Flóra je otevřena lékárna, která má prodlouženou pracovní dobu od 9 do 21 h, včetně sobot a nedělí

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části