Usnesení rady ze dne 25. 10. 2006 č. 662

k žádosti firmy JCDecaux o instalaci prvků mobiliáře (reklamní a informační vitríny a nereklamní pouliční hodiny) na území MČ Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

žádost firmy JCDecaux o instalaci prvků mobiliáře (reklamní a informační vitríny a nereklamní pouliční hodiny) na území MČ Praha 3, která je přílohou tohoto usnesení

II.        k o n s t a t u j e ,

že  MČ Praha 3 se nebude vyjadřovat k výstavbě mobiliářů na pozemcích hl. m. Prahy

III.      u k l á d á

            1. starostovi městské části

            1.1. zaslat toto vyjádření firmě JCDecaux

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části