Usnesení rady ze dne 25. 10. 2006 č. 660

k žádosti o prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny za bytový dům čp. 697, Kubelíkova 13, k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

žádost XXXXXXXX, která na základě plné moci zastupuje Bytové družstvo Kubelíkova 13 ze dne 23. 10. 2006, která je spolu s plnou mocí přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

 

prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny za bytový dům čp. 697, Kubelíkova 13, k. ú. Žižkov, Praha 3, a to maximálně do 30. 11. 2006

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části