Usnesení rady ze dne 25. 10. 2006 č. 659

k zahraniční služební cestě koordinátora projektu Equal, do portugalské Coimbry, kde sídlí partnerská organizace projektu Equal – CMC – Camara Municipial de Coimbra

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

zahraniční služební cestu pana XXXXXXXX, koordinátora projektu Equal, do portugalské Coimbry v termínu 22. – 27. listopadu 2006

II.        u k l á d á

 

            1. vedoucímu OHS

            1.1. zajistit služební cestu dle zákona o cestovních náhradách

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části