Usnesení rady ze dne 25. 10. 2006 č. 658

k rekonstrukci tělocvičen v ZŠ Lupáčova

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o průběhu rekonstrukce tělocvičen v ZŠ Lupáčova 1 zhotovitelem ANIMO Praha s. r. o. podle SoD č. S/624/06

II.        s c h v a l u j e

převzetí díla s tím, že instalované vzduchotechnické zařízení bude zhotovitelem bezplatně nahrazeno zařízením podle původní projektové dokumentace ve lhůtě do 31. 12. 2006

III.      u k l á d á

            1. vedoucímu OTSMI

            1.1. převzít dílo v souladu s bodem II. usnesení¨

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části