Usnesení rady ze dne 25. 10. 2006 č. 657

k žádosti o prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny za bytový dům čp. 1671, Čajkovského 25, k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

žádost Bytového družstva Čajkovského 25/1671 ze dne 17. 10. 2006, která je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny za bytový dům čp. 1671, Čajkovského 25, k. ú. Žižkov, Praha 3, a to o 30 dní, tj. do 11. 12. 2006

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části