Usnesení rady ze dne 25. 10. 2006 č. 656

k vyhodnocení výběrového řízení na byt Lucemburská 44/1876, byt č. 20

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

 

1. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení s p. XXXXXXXX, Pod Parukářkou 12, Praha 3 za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

 

2. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení s p. XXXXXXXX, Pod Parukářkou 12, Praha 3 za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

 

3. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na třetím místě výběrového řízení s p. XXXXXXXX, Pomořanská 7, Praha 8 za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

 

4. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na čtvrtém místě výběrového řízení s pí XXXXXXXX, Společná 6, Praha 8 za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

 

5. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na pátém místě výběrového řízení s p. XXXXXXXX, Českomoravská 41, Praha 9 za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

II.        u k l á d á

            1. vedoucí OBNP

            1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části