Usnesení rady ze dne 25. 10. 2006 č. 654

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

zápis č. 20 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 18.10.2006

II.        s c h v a l u j e

doporučení bytové komise Rady městské části

1. žádosti o prodloužení doby nájmu

2. žádost cizince se statutem uprchlíka

3. žádosti o výměnu bytů

4. žádosti o nájem bytu

5. různé – RMČ schvaluje změnu nájemní smlouvy na Marii Růžičkovou - Biskupcova 2433/53

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části