Usnesení rady ze dne 6. 12. 2006 č. 16/2

k odměně řediteli příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

návrh starostky městské části, paní Mileny Kozumplíkové, na přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka

II.        s c h v a l u j e

odměnu řediteli příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

III.      u k l á d á

            1. příspěvkové organizaci

            1.1. zajistit vyplacení odměny

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části