Usnesení rady ze dne 6. 12. 2006 č. 15/2

ke zmocnění k zastupování při veřejnoprávním řízení pro vydání stavebního povolení a samostatném správním řízení pro vydání povolení pro kácení dřevin rostoucích mimo les v ul. Na Lučinách č.p. 2535 a 2536 v Praze 3

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

s podepsáním plné moci udělené firmě Správa komunálního majetku Praha 3, a. s. k zastupování při veřejnoprávním řízení pro vydání stavebního povolení a samostatném správním řízení pro vydání rozhodnutí o povolení pro kácení dřevin rostoucích mimo les, a to pro připravovanou střešní nástavbu Na Lučinách č.p. 2535 a 2536 v Praze 3, která tvoří přílohu tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. podepsat výše uvedenou plnou moc

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části