Usnesení rady ze dne 6. 12. 2006 č. 14/2

k vyjádření MČ Praha 3 k dohodě o úhradě neinvestičních nákladů za žákyni navštěvující základní školu v Ostrově, přihlášenou k trvalému pobytu v Praze 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            dohodu s městem Ostrov, která je neveřejnou přílohou tohoto usnesení

II.        s o u h l a s í

s odmítnutím úhrady neinvestičních nákladů za žákyni navštěvující základní školu v Ostrově, přihlášenou k trvalému pobytu v Praze 3

III.      u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. podepsat dohodu za MČ Praha 3

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části