Usnesení rady ze dne 6. 12. 2006 č. 13/2

k vyjádření MČ Praha 3 k žádosti o pokračování kurzu pro dokončení základního vzdělání na ZŠ Havlíčkovo náměstí

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

žádost Základní školy Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/300 o souhlas MČ Praha 3 k pokračování kurzu pro dokončení základního vzdělání ve školním roce 2007/2008

II.        s o u h l a s í

s pokračováním kurzu s podmínkou, že bude financován v rámci projektu EQUAL z prostředků Evropské unie

III.      u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. podepsat souhlas za MČ Praha 3

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části