Usnesení rady ze dne 6. 12. 2006 č. 12/2

k odměně ředitelce Mateřské školy Buková 26/2518, Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

návrh starostky městské části, paní Mileny Kozumplíkové, na přiznání odměny ředitelce mateřské školy, jejíž zřizovatelem je Městská část Praha 3

II.        s c h v a l u j e

odměnu ředitelce mateřské školy, jejíž zřizovatelem je Městská část Praha 3 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení           

III.      u k l á d á

            1. příspěvkové organizaci

            1.1. zajistit vyplacení odměny

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části