Usnesení rady ze dne 6. 12. 2006 č. 11/2

ke Směrnici k provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek Městské části Praha 3 za rok 2006

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

Směrnici k provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek Městské části Praha 3 za rok 2006, která je přílohou tohoto usnesení

II.        u k l á d á

1. ředitelům příspěvkových organizací Městské části Praha 3, pověřeným zaměstnancům Úřadu městské části Praha 3, řediteli SKM Praha 3, a. s., likvidátorovi Bytového podniku Praha 3 v likvidaci a likvidátorovi Restaurací Praha 3 v likvidaci

1.1. postupovat dle uvedené směrnice

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části