Usnesení rady ze dne 6. 12. 2006 č. 10/2

k vyhlášení grantových témat Radou městské části Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

grantová témata na rok 2007 v této podobě:

·        Grant na podporu umělecké činnosti divadelních, hudebních a tanečních subjektů na území Prahy 3

·        Grant na jednotlivé divadelní, hudební, taneční, výtvarné a filmové projekty realizované na území Prahy 3

·        Grant na projekty oživující kulturní činnost na území Prahy 3

·        Grant na podporu projektů a organizací zaměřených na zkvalitnění životního prostředí na území Prahy 3

·        Grant na kulturní, sportovní a vzdělávací činnost včetně využití volného času dětí a mládeže na území Prahy 3

·        Grant na podporu projektů, které se váží k významným výročím, k významným osobnostem a k významným místům Prahy 3

·        Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na handicapované spoluobčany Prahy 3

·        Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na seniory žijící na území Prahy 3

·        Grant na projekty a činnost organizací či spolků, které přispívají k oživení a rozvoji kultivované zájmové činnosti občanů na území Prahy 3

·        Grant na originální projekty zaměřené na rozvoj a prezentaci Městské části Praha 3

·        Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na boj proti drogám

Uzávěrka na podání žádostí o granty je do 31. ledna 2007

II.        s c h v a l u j e

            vyhlášená témata na rok 2007

III.      p o v ě ř u j e

1. vedoucího Odboru kultury

1.1. zajistit řádné vyhlášení těchto grantových témat na rok 2007

1.2. dbát na dodržování grantových podmínek a pravidel

IV.       u k l á d á

            1. Mgr. M. Bendovi, zástupci starosty

1.1. připravit návrh na složení komise RMČ pro správu grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části