Usnesení rady ze dne 20. 12. 2006 č. 48/2

k úpravě rozpočtu roku 2006

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2006 o snížení účelové neinvestiční dotace prostřednictvím usnesení Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. vedoucímu OE

            1.1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části