Usnesení rady ze dne 20. 12. 2006 č. 47/2

k uzavření dodatku č. 10 k pojistné smlouvě č. 3000021745 s Kooperativou, pojišťovnou, a. s.

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

            s uzavřením dodatku č. 10 k pojistné smlouvě č. 3000021745 s Kooperativou, pojišťovnou, a. s., který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. podepsat výše uvedený dodatek č. 10

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části