Usnesení rady ze dne 20. 12. 2006 č. 46/2

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 1281/05 na rekonstrukci objektu Lipanská 9

Rada městské části

I.         n e s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 1281/05 na rekonstrukci objektu Lipanská 9, kterým se rozšiřuje rozsah plnění

II.        u k l á d á

            1. vedoucímu OTSMI

1.1. detailně vysvětlit jednotlivé položky uvedené v příloze „Členění nákladů v jednotlivých hlavách“

            2. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

2.1. prověřit, kdo byl kompetentní k odsouhlasení víceprací uvedených ve shora uvedené příloze

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části