Usnesení rady ze dne 20. 12. 2006 č. 45/2

k dokončení urbanistické studie sloužící jako podklad pro pořízení změny územního plánu prostoru Nákladového nádraží Žižkov

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou urbanistickou studii sloužící jako podklad pro pořízení změny územního plánu prostoru Nákladového nádraží Žižkov

II.        n e s o u h l a s í

            s navrženým řešením v předložené urbanistické studii

III.      u k l á d á

1. vedoucímu OÚR

1.1. koordinovat dokončení řešení dle požadavků Rady městské části s požadavkem přímého propojení Olšanské třídy s koridorem Jarovské spojky za ulicí U Nákladového nádraží ve dvou variantách tak, že

1. varianta navrhne přímé propojení jednou ulicí

2. varianta navrhne toto propojení systémem dvou ulic, které ve tvaru písmene H obejdou prostor hlavní budovy Nákladového nádraží

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části