Usnesení rady ze dne 20. 12. 2006 č. 44/2

k Dodatku č. 2 ke smlouvě S 1244/05 „Podzemní garáže v lokalitě Ondříčkova 37“ – vyhotovení DÚR a oznámení EIA“

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            usnesení Výboru pro územní rozvoj a majetek ZMČ ze dne 11. 12. 2006

II.        s c h v a l u j e

Dodatek č. 2 ke smlouvě S 1244/05 „Podzemní garáže v lokalitě Ondříčkova 37“ – vyhotovení DÚR a oznámení EIA“, který je přílohou tohoto usnesení

III.      u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. podepsat Dodatek č. 2 ke smlouvě S 1244/05

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části